Gayrimenkul Hukuku - Koruma Alanında Kalan Taşınmaz

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/25276

K. 2013/551

T. 21.1.2013

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Taşınmazın Dere Koruma Alanında Kaldığı/Kullanımının Kısıtlandığı - Davanın Taşınmazın Aynına İlişkin Olduğu/Bu Dosyaya Özgü Verilmiş Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı Bulunmadığı Sürece Davanın Adli Yargıda Görüleceği )

KORUMA ALANINDA KALAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi/Taşınmazın Dere Koruma Alanında Kaldığından Kullanımının Kısıtlandığı - Davanın Taşınmazın Aynına İlişkin Olduğu/Bu Dosyaya Özgü Verilmiş Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı Bulunmadığı Sürece Davanın Adli Yargıda Görüleceği )

TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN DAVA ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi/Taşınmazın Dere Koruma Alanında Kaldığından Kullanımının Kısıtlandığı - Bu Dosyaya Özgü Verilmiş Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı Bulunmadığı Sürece Davanın Adli Yargıda Çözümleneceği )

YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi/Taşınmazın Dere Koruma Alanında Kaldığından Kullanımının Kısıtlandığı - Davanın Taşınmazın Aynına İlişkin Olduğu/Bu Dosyaya Özgü Verilmiş Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı Bulunmadığı Sürece Davanın Adli Yargıda Çözümleneceği )

2942/m.10,11

ÖZET : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Dava konusu taşınmazın dere koruma alanında kalıp, kullanımının kısıtlandığı tespit edilmiştir. Taşınmazın aynına ilişkin bu tür davaların bu dosyaya özgü verilmiş uyuşmazlık mahkemesi kararı bulunmadığı sürece adli yargıda görülmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: İdari yargı görevli olduğundan bahisle dava dilekçesinin reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, idari yargı görevli olduğundan bahisle dava dilekçesinin reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Yapılan incelemede; dava konusu taşınmazın dere koruma alanında kalıp, kullanımının kısıtlandığı tespit edilmiştir.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 16.05.1956 gün ve 1/6 sayılı kararı uyarınca taşınmazın aynına ilişkin bu tür davaların ( bu dosyaya özgü verilmiş uyuşmazlık mahkemesi kararı bulunmadığı sürece ) adli yargıda görülmesi gerekir.

Bu itibarla isin esasına girilerek, yapılacak inceleme ve araştırma sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, mahkemenin görevsizliğine karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yargıtay kararları başlık ve özeti ile birlikte www.kazanci.com adlı internet sitesinden alınmıştır.