Marka ve Haksız Rekabet - Marka Hakkına Tecavüz

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/9174

K. 2011/8313

T. 5.7.2011

HAKSIZ REKABET ( SA İbaresinin Kitap Adı Olarak Kullanılmasının Markasal Kullanım Olmadığı/Marka Hakkına Tecavüz Oluşturmayacağı - Haksız Rekabet Teşkil Edeceği )

MARKA HAKKINA TECAVÜZ ( SA İbaresinin Kitap Adı Olarak Kullanılmasının Markasal Kullanım Olmadığı/Marka Hakkına Tecavüz Oluşturmayacağı - Eylemin Haksız RekabetOluşturduğu/Tazminata Hükmedileceği )

SA İBARESİNİ KİTAP ADI OLARAK KULLANMAK ( Marka Hakkına Tecavüz Oluşturmayacağı - Eylemin Haksız Rekabet Oluşturduğu )

KHK-556/m.66

6762/m.56, 57

ÖZET : Davacı vekili, müvekkilinin ‘SA’ ve ‘SABANCI’ ibareli tescilli ve tescilsiz markaların sahibi olduğunu, bir çok markasının tanınmış seviyede bulunduğunu, davalının piyasaya sunduğu kitapta ad olarak ‘KURBAN SA’ ibaresi ile diğer tanıtım materyallerinde müvekkili işyerinin görüntüsünü kullandığını, izin almadığını ileri sürerek, marka haklarına tecavüz ile haksız rekabetin tespitine, önlenmesine ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, maddi tazminatın tahsiline ve diğer fer’i taleplerinin hüküm altına alınmasına karar verilmesini talep etmiştir. Davacı adına tescilli markanın, davalının yayınladığı ‘KURBAN SA’ adlı ilim ve edebiyat eserinin çoğaltıldığı kitap kapağında eser adı ve alameti olarak kullanıldığının anlaşılmasına, somut olayda markasal kullanımdan söz edilemeyeceğinden mahkemenin 556 sayılı KHK.nin hükümleri uyarınca davalı eyleminin marka hakkına tecavüz oluşturduğu yönündeki gerekçesi yerinde değil ise de, ‘kurgu roman’ olduğu belirtilen esere ait kitap kapağında davacıya ait ‘SA’ ibareli markanın, eser adının bir parçası olarak ve markayı taşıyan işyeri görüntülerinin bir bütün olarak yer alış şeklinin haksız rekabetoluşturduğunun mahkemece kabul edilmesi ve tazminat takdir edilmesi hukuka uygundur.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 24.02.2009 tarih ve 2006/453-2009/28 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi duruşmalı olarak taraf vekilleri tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 14.06.2011 gününde davacı avukatı Selin Sinem Yalıncaklı gelip, davetiye tebliğine rağmen davalı avukatı duruşmaya gelmediğinden, temyiz dilekçesinin süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraf avukatı dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Berkant Şengel tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin ‘SA’ ve ‘SABANCI’ ibareli tescilli ve tescilsiz markaların sahibi olduğunu, bir çok markasının tanınmış seviyede bulunduğunu, davalının piyasaya sunduğu kitapta ad olarak ‘KURBAN SA’ ibaresi ile diğer tanıtım materyallerinde müvekkili işyerinin görüntüsünü kullandığını, izin almadığını ileri sürerek, marka haklarına tecavüz ile haksız rekabetin tespitine, önlenmesine ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, 556 sayılı KHK.nin 66/c maddesi uyarınca şimdilik 50.000 TL maddi tazminatın tahsiline ve diğer fer’i taleplerinin hüküm altına alınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, kitabın özellikle Özdemir Sabancı suikastı ile merhum Sakıp Sabancı’yı konu edinen kurgu roman niteliğinde bulunduğunu, yazarı ve yayıncısının belli olduğunu, kişileri ve davacıyı kötüleyen bir açıklama içermediğini, markaya tecavüz ile haksız rekabetin bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamına göre, davalının piyasaya sunduğu kitapta davacıya ait ‘SA’ markasının kullanıldığı, ayrıca işyeri görüntüsüne yer verildiği, davacı markasının çok tanınmış olduğu, marka ile işyeri fotoğrafının kullanımının izne tabi bulunduğu, davacının izninin olmadığı, bu durumun marka hakkına tecavüz ile haksız rekabet teşkil ettiği, talep gibi 556 sayılı KHK.nin 66/c maddesi uyarınca maddi tazminat tutarının tespiti için dosyanın bilirkişiye tevdii edildiği, lisans bedelinin 120.000 TL ve daha yukarı hesaplandığı, bunun yüksek olduğu, kitabın sınırlı sayıda satılacağı, davacının bilançosuna göre lisans bedelinin hesaplanmasının yasanın amacına aykırı bulunduğu, tazminatın BK.nun 42 ve 43. maddeleri uyarınca tayin edildiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, haksız rekabet ve markaya tecavüzün tespit ve önlenmesine, davalı tarafından piyasaya sunulan ‘KURBAN SA’ isimli kitaptan, ‘SA’ marka, logo ve davacıya ait center görüntülerinin çıkarılmasına, çıkarılamayanların toplatılmasına, hükmün ilanına ve 3.000 TL maddi tazminatın tahsiline karar verilmiştir

Karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, davacı adına tescilli markanın, davalının yayınladığı ‘KURBAN SA’ adlı ilim ve edebiyat eserinin çoğaltıldığı kitap kapağında eser adı ve alameti olarak kullanıldığının anlaşılmasına, somut olayda markasal kullanımdan söz edilemeyeceğinden mahkemenin 556 sayılı KHK.nin hükümleri uyarınca davalı eyleminin marka hakkına tecavüz oluşturduğu yönündeki gerekçesi yerinde değil ise de, ‘kurgu roman’ olduğu belirtilen esere ait kitap kapağında davacıya ait ‘SA’ ibareli markanın, eser adının bir parçası olarak ve markayı taşıyan işyeri görüntülerinin bir bütün olarak yer alış şeklinin haksız rekabet oluşturduğunun mahkemece kabul edildiği ve BK.nun 42, 43. maddeleri uyarınca da tazminat takdir edildiği anlaşıldığından ve kararın açıklanan gerekçe bakımından yerinde olduğunun sabit olmasına göre, taraf vekillerinin temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün açıklanan gerekçe ile ONANMASINA, takdir edilen 825.00 TL duruşma vekillik ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 02,80 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, aşağıda yazılı bakiye 137,20 TL temyiz ilam harcının ise temyiz eden davalıdan alınmasına, 05.07.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yargıtay kararları başlık ve özeti ile birlikte www.kazanci.com adlı internet sitesinden alınmıştır.