Aile Hukuku - Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5486

K. 2012/8974

T. 4.4.2012

YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI ( Davalının Asgari Ücretle Bir Şirkette Çalışmasının Gelir Düzeyine Etkisinin Araştırılacağı - Davalının Kendisini Yoksulluktan Kurtaracak Düzeyde Gelir Elde Edip Etmediğinin Tespit Edilmesi Gereği )

İŞTİRAK NAFAKASININ İNDİRİLMESİ TALEBİ ( Bu Dava ile İlgili Davalının Temyiz Talebinin Reddi - Yoksulluk Nafakası )

DAVALININ ASGARİ ÜCRETLE BİR ŞİRKETTE ÇALIŞMASI ( Asgari Ücretle Çalışmanın Yoksulluk Nafakasını Olanaksız Kılan Bir Durum Olmadığı/Ancak Nafakanın Miktarı Yönünden Etkili Olabileceği - Davalının Gelir Durumunun Mahkemece Araştırılacağı )

GELİR DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI ( Davalıyı Yoksulluktan Kurtarabilecek Mahiyette Olup Olmadığının Tespit Edileceği - Davalının Asgari Ücretin Üzerinde Gelir Sahibi Olduğunun Tespit Edilmesi Halinde Davanın Kabulü/Yoksulluk Nafakası )

GELİR DURUMUNUN NAFAKANIN MİKTARINA ETKİLİ OLMASI ( Asgari Ücret Alan Davalının Gelir Durumunun Ancak Yoksulluk Nafakasının İndirim Sebebi Olabileceği - YoksullukNafakasının Kaldırılamayacağı/Gelir Durumunun Araştırılması Gereği )

4721/m. 176

ÖZET : Dava, yoksulluk nafakasının kaldırılması ve iştirak nafakasının da indirilmesi istemine ilişkindir.H.G.K.nun yerleşik kararlarında "asgari ücretle çalışmakta bulunması" yoksulluk nafakası bağlanmasını olanaksız kılan bir olgu olarak kabul edilmemektedir.Bu durum ancak nafakanın miktarını tayinde etken olarak dikkate alınabilmektedir.Davalının bir şirkette asgari ücretle çalıştığı anlaşılmaktadır.Bu durumda; mahkemece, araştırma yapılarak davalının kendini yoksulluktan kurtaracak seviyede gelir elde edip etmediği tespit edilmeli, asgari ücretin üzerinde kendisiniyoksulluktan kurtaracak derecede bir gelir elde ettiğinin tespiti halinde şimdiki gibi, aksi halde ise elde ettiği gelire göre yoksulluk nafakasının uygun bir miktarda indirilmesi yönünde karar verilmelidir.

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davada, taraflar boşandıktan sonra davalının sürekli bir işyerinde hizmet akdiyle çalışmaya başladığı, düzenli bir geliri olduğu ve yoksulluktan kurtulduğu ileri sürülerek, davalı kadın lehine hükmedilen aylık 150 TL yoksulluk nafakasının kaldırılması, müşterek çocuk için hükmedilen aylık 250 TL iştirak nafakasının 200 TL'ye indirilmesi talep ve dava edilmiştir.

Mahkemece, davalının boşanma sonrası sigortalı olarak bir iş yerinde çalışmaya başladığı, boşanma tarihine göre ekonomik durumunun iyileştiği gerekçesiyle davalı kadın için bağlanan yoksulluknafakasının kaldırılmasına, müşterek çocuk için bağlanan 250 TL iştirak nafakasının 200 TL'ye indirilmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Küçüğe bağlanan iştirak nafakasının indirilmesiyle ilgili davalının temyiz talebinin reddine,

Ancak, T.M.K.un 176. maddesine göre, yoksulluğun ortadan kalkması halinde mahkemece nafaka kaldırılabileceği gibi, tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradin artırılması veya azaltılmasına da karar verilebilir.

Hemen belirtmek gerekir ki; H.G.K.nun yerleşik kararlarında "asgari ücretle çalışmakta bulunması" yoksulluk nafakası bağlanmasını olanaksız kılan bir olgu olarak kabul edilmemiştir. ( HGK'nun 7.10.1998 gün 1998/2-656 E ve 1998/668 K, 26.12.2001 gün ve 2001/2-1158 E ve 2001/1185 K sayılı kararı gibi )

Yine HGK'nun 28.2.2007 tarih ve 2007/3-84 E. 95 K. sayılı kararında da asgari ücretle çalışmakta bulunması, yoksulluğu ortadan kaldıran bir durum olarak kabul edilmemiştir. Bu durum ancaknafakanın miktarını tayinde etken olarak dikkate alınmalıdır.

Somut olayda davalının U... Ortadonti Kliniği Ltd. Şti.de sekreter olarak asgari ücretle çalıştığı anlaşılmaktadır.

Hükmedilen yoksulluk nafakasının kaldırılmasına karar verilebilmesi için, kişinin kendisini yoksulluktan kurtaracak düzeyde güvenli ve devamlı bir gelirin varlığının kanıtlanması gerekir. Mahkemece yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, araştırma yapılarak davalının kendini yoksulluktan kurtaracak seviyede gelir elde edip etmediği tespit edilmeli, asgari ücretin üzerinde kendisini yoksulluktan kurtaracak derecede bir gelir elde ettiğinin tespiti halinde şimdiki gibi, aksi halde ise elde ettiği gelire göre yoksulluk nafakasının uygun bir miktarda indirilmesi yönünde karar verilmelidir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, ve peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 04.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yargıtay kararları başlık ve özeti ile birlikte www.kazanci.com adlı internet sitesinden alınmıştır.